AITOFIT

Käyttöehdot

1. SOVELTAMISALA

Tervetuloa ja kiitos kiinnostuksestasi! Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Aitofit Oy:n tuottamiin ja ylläpitämiin maksullisiin ja maksuttomiin verkkosivuihin, sovelluksiin ja digitaalisiin sisältöpalveluihin sekä muuhun näihin liittyvään sisältöön (näihin viitataan jäljempänä sanalla ”Palvelu”).

2. YLEISET EHDOT

Palvelua käyttävä henkilö (jäljempänä ”Asiakas”) vakuuttaa tutustuneensa Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikilta osin noudattamaan niitä sekä muita mahdollisia palveluun liittyviä ja niiden yhteydessä erikseen ilmeneviä ehtoja tai ohjeita. Asiakas saa Aitofit.app palveluun näiden Käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden.

Asiakas vastaanottaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Palvelua tulee käyttää käyttöehtojen sekä sovellettavien lakien ja muiden säädösten mukaisesti. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää palveluun kohdistuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmansille osapuolille. Digitaalisen sisällön osalta käyttöoikeus on voimassa ostohetkestä lähtien kulloisenkin tilausjakson ajan.

Maksullisten Palveluiden hinnat ja maksuehdot on ilmoitettu niiden yhteydessä. Palveluiden käyttö edellyttää Asiakkaan kirjautumista. Asiakas ei saa purkaa tai ohittaa Aitofit Oy:n luvattoman käytön ehkäisemiseksi mahdollisesti tekemiä suojauksia.

Palveluiden tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja.

Aitofit Oy voi tarjota, välittää tai markkinoida myös kolmansien palveluntuottajien tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluita sekä tuotteita. Muiden palveluntuottajien palvelut tarjotaan, välitetään tai markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. Aitofit Oy ei vastaa vahingoista, joita aiheutuu kolmannen palveluntuottajan tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä. Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella kolmannen palveluntuottajan mahdollisia sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

Hyväksymällä Käyttöehdot asiakas sitoutuu noudattamaan niitä ja vahvistaa lukeneensa ne. Asiakkaan ja Aitofit Oy:n välinen sopimus syntyy, kun asiakas on hyväksynyt käyttöehdot painamalla käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön hyväksymiseen viittaavan painikkeen ja aloittaa sovelluksen tai palvelun käytön.

3. TIETOSUOJA

Asiakas vahvistaa lukeneensa ja ymmärtäneensä Aitofit Oy:n Tietosuojakäytännön, joka löytyy Aitofit Oy:n verkkosivuilta sekä sovelluksen sisältä. Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään etu- sukunimen sekä sähköpostiosoitteen.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Aitofit Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Aitofit Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa sekä halutessaan poistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Aitofit Oy:n asiakaspalveluun (yhteystieto: valmennus@aitofit.io).

4. KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

Palvelun käyttäjätunnukset ovat asiakaskohtaisia. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa tai ilmaista oikeudettomasti muille. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksiensa käytöstä sekä kaikista kustannuksista ja vahingoista, joita niiden väärinkäytöstä aiheutuu. Aitofit Oy:llä on oikeus rajoittaa käyttäjätunnusten käyttöä ja sulkea pääsy Palveluun väärinkäyttötapauksissa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Aitofit Oy:lle käyttäjätunnustensa katoamisesta tai paljastumisesta ulkopuoliselle. Asiakas vastaa käyttäjätunnustensa käytöstä, kunnes hän on tehnyt ilmoituksen ja Aitofit Oy on kuitannut vastaanottaneensa sen.

Aitofit Oy seuraa käyttäjätunnusten käyttöä ja voi lähettää Asiakkaalle huomautuksen tai jopa poistaa asiakkaan asiakkaan oikeudet asiakkaan luomaan käyttäjätunnukseen, mikäli on perusteltu syy epäillä, että käyttäjätunnuksia on käytetty ehtojen vastaisesti. Aitofit Oy voi vaatia Asiakkaalta myös käyttäjätunnusten käyttämiseen liittyvää selvitystä väärinkäytösten ehkäisemiseksi, Asiakkaan tietoturvan varmistamiseksi ja edellä mainittujen rajoitusten poistamiseksi.

5. PALVELUN KÄYTTÖ

Palvelun käyttö edellyttää soveltuvaa selainta, sovellusta tai muuta yhteyden muodostamiseen tarvittavaa tietoliikenneohjelmaa sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Palvelun toimittaminen ja käyttö edellyttää, että Asiakas on huolehtinut laitteidensa ja muiden Asiakkaan vastuulle kuuluvien seikkojen asennuksesta ja toimivuudesta.

Asiakas ei saa käyttää Palvelua siten, että siitä aiheutuu tai voi aiheutua kohtuutonta kuormitusta tai minkäänlaista muuta mahdollista haittaa verkolle, muille Asiakkaille, kolmansille osapuolille tai Aitofit Oy:lle. Palvelua ei saa käyttää roskapostin tai muun luvattoman tietoliikenteen välittämiseen tai Aitofit Oy:n tai muun tahon edustajana esiintymiseen oikeudetta. Palvelua ei saa käyttää lainvastaisen tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen, muiden käyttäjien henkilötietojen oikeudettomaan keräämisen tai tallentamiseen tai muuhun lainvastaiseen toimintaan. Aitofit Oy:llä on oikeus vedota kaikkiin näiden ehtojen rikkomisesta johtuviin laillisiin oikeuksiinsa.

Aitofit Oy:llä on oikeus rajoittaa tai estää sellainen Palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali ja käyttäjä, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa Palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa Palvelun käyttäjiä, muita kolmansia tai Aitofit Oy:tä, tai on muutoin Käyttöehtojen vastaista.

Toimitetut tuotteet ovat yksilöllisiä ja vain kohdennetun henkilön käyttöön.

Näissä ehdoissa sinulle myönnettyjä oikeuksia koskevat seuraavat rajoitukset: (1.) et saa lisensoida, myydä, vuokrata, liisata, siirtää, luovuttaa, jakaa, isännöidä tai muutoin kaupallisesti hyödyntää Palveluita; (2.) et saa muuttaa, tehdä johdannaisteoksia, purkaa, kääntää tai käänteiskehittää mitään Palveluiden osaa; (3.) et saa käyttää Palveluita rakentaaksesi samanlaisen tai samankaltaisen Palvelun; ja (4.) Palveluiden mitään osaa ei saa kopioida, jäljentää, jakaa, julkaista uudelleen, ladata, näyttää, lähettää tai välittää missään muodossa tai millään keinoin, ellei tässä nimenomaisesti toisin mainita. Kaikkiin Palveluiden tuleviin julkaisuihin, päivityksiin tai muihin lisäyksiin Palveluiden toiminnallisuuteen sovelletaan näitä Ehtoja.

Lisäksi hyväksyt, ettet manuaalisesti tai käyttämällä mitään scriptejä, koodia/koodeja, botteja, robotteja, crawlereita, skrappereita, syvälinkkejä tai muita vastaavia automatisoituja tiedonkeruu- tai muita vastaavia työkaluja, ohjelmia, algoritmeja tai menetelmiä Palveluihimme tai Palveluiden osiin pääsemiseksi, niiden hankkimiseksi, kopioimiseksi tai valvomiseksi tai mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa. Lisäksi sitoudut siihen, että et: (1.) Ryhdy mihinkään toimiin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa tai meidän yksinomaisen harkintamme mukaan aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen infrastruktuurillemme; (2.) kopioida, jäljentää, muokata, luoda johdannaisteoksia, jakaa tai näyttää julkisesti mitään sisältöä (lukuun ottamatta henkilökohtaisia tietojasi) Palveluistamme ilman meidän ja soveltuvin osin asianmukaisen kolmannen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista lupaa; (3.) häiritä tai yrittää häiritä Palveluidemme moitteetonta toimintaa tai Palveluissamme suoritettavia toimia; (4.) ohittaa robottien poissulkevia otsikoita tai muita toimenpiteitä, joita käytämme estämään tai rajoittamaan pääsyä Palveluihimme; tai (5.) häiritä Palvelua tai Palveluun liitettyjä palvelimia tai verkkoja, mukaan lukien matojen, virusten, vakoiluohjelmien, haittaohjelmien tai muun tuhoavan tai häiritsevän koodin käyttäminen ja siirtäminen.

Aitofit Oy voi rajoittaa tai keskeyttää tai lopettaa sinulle tarjotut palvelut (mukaan lukien tilauksesi), jos et noudata näitä ehtoja, tietosuojakäytäntöä tai jos käytät palveluita tavalla, joka aiheuttaa meille oikeudellista vastuuta tai häiritsee muiden käyttäjien palvelun käyttöä. Aitofit Oy voi myös keskeyttää Palveluiden tarjoamisen sinulle (mukaan lukien tilauksesi), jos tutkimme epäiltyjä väärinkäytöksiäsi. Aitofit Oy käyttää kaupallisesti kohtuullisia keinoja rajoittaakseen tämän kohdan mukaisen rajoituksen tai keskeytyksen laajuutta ja kestoa, jos se on tarpeen tällaisen toimenpiteen aiheuttaneen ongelman ratkaisemiseksi. Käyttäjät, jotka on irtisanottu tai keskeytetty, eivät ole oikeutettuja minkäänlaiseen hyvitykseen irtisanomisen tai keskeytyksen ajalta.

6. PALVELUN TOIMITTAMINEN

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelun tilauksen käsittely tehdään lähtökohtaisesti välittömästi, mutta viimeistään  pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta.

7. VASTUUNRAJOITUS JA PALVELUN KÄYTTÖKATKOT

Aitofit Oy toimittaa Palvelun ja tuotteet periaatteilla ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on saatavissa”. Aitofit Oy ei takaa, että Palvelua voitaisiin käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Aitofit Oy ei anna takuuta Palvelun saatavuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta tai sisällöstä. Aitofit Oy ei vastaa välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Aitofit Oy ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle Palvelussa esitettävien tietojen sisällöstä, paikkansapitävyydestä tai tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä, puutteellisuuksista tai viivästyksistä. Asiakas vastaa siitä, että hänellä on toimiva yhteys ja riittävät tekniset valmiudet ja ohjelmat Palvelun käyttöön. Asiakas vastaa myös käyttämiensä laitteiden ja ohjelmien turvallisuudesta ja toimivuudesta.

Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Aitofit Oy pyrkii informoimaan Asiakasta käyttökatkoista. Aitofit Oy ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan.

8. HINNAT JA MAKSUTAVAT

Aitofit Oy:n verkkosivustolla myytävien Palveluiden hinnat määräytyvät kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Hinnasto on esillä Aitofit Oy:n verkkosivustolla ja aitofit.app sovelluksessa ja palvelussa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Aitofit Oy ei myy palveluitaan/tuotteitaan jälleenmyytäväksi.

Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, palvelua/ tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan. Aitofit Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä tilausten toimitusajoissa.

Aitofit Oy pidättää oikeuden, milloin tahansa, muuttaa hinnastoaan. Asiakas voi maksaa Aitofit Oy:n tarjoamiasta palveluista/tuotteista ainoastaan käyttämällä Aitofit Oy:n hyväksymiä maksutapoja.

Asiakas voi maksaa maksukortilla tai muulla Stripen, Applen tai Googlen tarjoamalla maksutavalla. Web-version maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Irlantiin rekisteröity yhtiö Stripe Payments Europe Limited.

Stripe Payments Europe Limited: www.stripe.com/fi

Hyväksymällä nämä ehdot Asiakas hyväksyy samalla Stripen käyttöehdot (Stripe Checkout User Terms of Service, Finland: www.stripe.com/fi/checkout/terms ) sekä tietosuojaselosteen (Stripe Privacy Policy, Finland www.stripe.com/fi/privacy ).

9. TILAUKSEN JATKUMINEN JA IRTISANOMINEN

Asiakkaan tilaus jatkuu kuukausittaisena tai vuosittaisena riippuen asiakkaan valinnasta, kunnes se irtisanotaan, jolloin jäsenyys päättyy laskutusjakson päättyessä. Palvelun jäsenmaksu veloitetaan maksutapaasi käyttäen Asetus-sivun "Tilauksesi"-osiossa ilmoitettuna maksupäivänä tai Applen / Googlen omissa järjestelmissä. Laskutusjaksosi pituus riippuu siitä, millaisen tilauksen valitsit rekisteröityessäsi palvelun käyttäjäksi. Joissakin tapauksissa maksupäivä saattaa muuttua esimerkiksi, jos valitsemasi maksutavan käyttö epäonnistuu, kun vaihdat tilaussopimusta tai maksullinen jäsenyys alkaa kalenteripäivänä, jota ei ole kaikissa kuukausissa.

Voit irtisanoa tilauksesi koska tahansa, jonka jälkeen voit käyttää palvelua jo maksetun laskutusjakson loppuun asti. Maksuja ei palauteta, eikä osittain käytettyjä tilausjaksoja hyvitetä. Jos haluat irtisanoa tilauksesi, voit tehdä sen asetus-sivun tilaus-osiossa. Jos irtisanot tilauksesi, tili sulkeutuu automaattisesti kuluvan laskutusjakson lopussa.

Aitofit Oy voi tarjota sinulle ilmaisen kokeilujakson. Kokeilujaksoa ei tarvitse perua erikseen, se loppuu automaattisesti, mikäli treenejä ei jatka. Kuukausitilaus voidaan korottaa vuositilaukseksi milloin tahansa, mutta vuositilausta ei voi vähentää kuukausitilaukseksi ennen vuositilauskauden vuosipäivää. Aitofit Oy pidättää oikeuden milloin tahansa hyväksyä tai hylätä minkä tahansa tilauksen tai osatilauksen. Aitofit Oy pidättää myös oikeuden peruuttaa tilauksesi milloin tahansa ennen sen hyväksymistä, ja voimme peruuttaa hyväksymisen ja peruuttaa tilauksesi, jos hinnassa on tapahtunut ilmeinen virhe tai jos kuukausi- tai vuositilausta tai palveluja ei ole enää saatavilla.

10. PALVELUIDEN PERUUTTAMISOIKEUS

Asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus perua Palvelun tilaus 14 vuorokauden kuluessa tilauksen tekemisestä. Digitaalisen sisällön osalta peruuttamisoikeus kuitenkin päättyy, kun Asiakas on ottanut Palvelun käyttöönsä kirjautumalla Palveluun.

11. HINTA- JA TILAUSSOPIMUSMUUTOKSET

Aitofit Oy saattaa muuttaa tilaussopimuksia ja palvelun hintaa ajoittain. Kaikki hintojasi tai tilaussopimuksiasi koskevat muutokset tulevat kuitenkin voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun sinulle on ilmoitettu muutoksesta. Jos et halua hyväksyä hinnanmuutosta tai tilaussopimustasi koskevaa muutosta, voit peruuttaa tilauksesi ennen kuin muutos astuu voimaan.

12. IMMATERIAALIOIKEUDET

Kaikki sivustoilla ja palveluissa julkaistava aineisto on Aitofit Oy:n tekijänoikeuden ja tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta, lukuun ottamatta kolmansien osapuolien tuottamia ja sivustoille mahdollisesti liitettyjä palveluja. Aitofit Oy pidättää kaikki oikeudet sivustoilla ja niiden sisältämissä palveluissa julkaistavaan aineistoon. Sivustoilla julkaistavaa aineistoa saa käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin www-sivuihin.

13. VASTUUNRAJOITUS

Sivustot ja palvelut toimitetaan niin, kuin on ilmoitettu. Aitofit Oy tekee parhaansa, jotta sivustot ja palvelut ovat saatavilla ja niitä voidaan käyttää keskeytyksettä ja virheettömästi, ja että niiden sisältämät aineistot ja tiedot ovat ajan tasalla ja paikkansa pitäviä. Aitofit Oy ei kuitenkaan vastaa sivustojen ja palvelujen saatavuuden, käytön keskeytymisen tai virheellisyyden taikka niiden sisältämien aineistojen ja tietojen aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu Aitofit Oy:lle. Sivustoilla ja palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivustoille ja niillä oleviin palveluihin. Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä Aitofit Oy vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Sovelluksen käyttöön osallistuessaan Asiakas hyväksyy osallistuvansa toimintaan, jossa on olemassa mahdollisen henkilö- tai esinevahingon riski. Sovelluksen käytön järjestäjä ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista, jotka Asiakkaalle on aiheutunut. Aitofit Oy ei ota vastuuta mihinkään mahdollisiin Asiakkaan terveystilaan liittyviin seurauksiin. Asiakas on tietoinen mm. liikuntasuorituksiin liittyvästä tavanomaisesta loukkaantumisriskistä ja muista riskeistä ja hyväksyy tämän seikan osallistuessaan sovelluksen käyttöön omasta tahdostaan. Hyväksyt, että suoritat sovellukseen liittyvää toimintaa täysin omalla vastuullasi.

14. PALVELUN HENKILÖKOHTAISUUS

Toimitetut palvelut ovat yksilöllisiä ja vain kohdennetun henkilön käyttöön. Niiden jakaminen eteenpäin on kiellettyä.

15. KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOS

Aitofit Oy :llä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Muutos tulee voimaan Aitofit Oy :n ilmoittamasta ajankohdasta lukien. Jatkamalla Palvelun käyttöä Käyttöehtojen päivityksen jälkeen, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt Käyttöehdot. Mikäli Asiakas ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, hän voi kieltäytyä hyväksymästä niitä irtisanomalla Palvelun.

16. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Käyttöehdoista johtuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada näin sovituksi, voidaan riita käsitellä Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Asiakkaalla on aina myös oikeus viedä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan tästä. Asiakas voi tehdä valituksen myös käyttämällä EU-komission verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua.

17. App Storen kautta lataamiseen ja sovelluksen käyttämiseen liittyvät tarkennukset

- Nämä Käyttöehdot ovat käyttäjän sekä Aitofit Oy:n väliset, ei Applen.
- Aitofit Oy on vastuussa sovelluksesta ja sen sisällöstä, ei Apple.
- Aitofit Oy vastaa sovelluksen ylläpidosta ja asiakastuesta, ei Apple. Aitofit Oy on vastuussa tuotteen toimivuudesta, ja jos tuote ei toimi luvatusti, voi Applen kautta pyytää maksun palautusta. Tämän lisäksi Applella ei ole velvollisuuksia tuotteen toimivuuteen liittyen ja Aitofit Oy on vastuussa muista mahdollisista tähän liittyvistä seurauksista näiden Käyttöehtojen tähän liittyvät kohdat huomioiden.
- Apple ei ole vastuussa, mikäli jokin kolmas osapuoli väittää sovelluksen loukkaavan heidän immateriaalioikeuksiaan (IPR), vaan tämä on Aitofit Oy:n vastuulla hoidettava asia.
- Käyttäjä vakuuttaa, että hän ei sijaitse minkään Yhdysvaltojen kauppasaarrossa olevan maan alueella, tai minkään Yhdysvaltojen hallituksen listalla olevan kielletyn tai estetyn järjestön tai ryhmän jäsen.
- Käyttäjä ja Aitofit Oy hyväksyy, että Apple ja sen tytäryhtiöt ovat kolmannen osapuolen hyötyjiä käyttöehdoissa (EULA). Tämä tarkoittaa sitä, että Applella on oikeus valvoa ja hyödyntää käyttöehtojen (EULA) mukaisesti toimia käyttäjää kohtaan.